Общи условия

ОБЩИ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ НА

онлайн магазин на „ДИГИТАЛНО“ ООД 

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени да регулират отношенията между „ДИГИТАЛНО“ ООД, ЕИК 207285689, гр. София, р-н Младост, кв. Горубляне, ул. Стадион № 2, представлявано от Младен Маринов, наричано по-долу за краткост „ТЪРГОВЕЦ“ и Посетителите и Потребителите на електронен магазин, намиращ се на домейн www.print.bg, наричани по-долу общо „КЛИЕНТ“, на платформата за електронна търговия на „ДИГИТАЛНО“ ООД, наричана по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg”. 

ІІ. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на

потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „ДИГИТАЛНО“ ООД
 2. Седалище и адрес на управление: София, гр. София 1138, р-н Младост, кв. Горубляне, ул. Стадион № 2 
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от КЛИЕНТИ за територията на Република България: София, гр. София 1138, р-н Младост, кв. Горубляне, ул. Стадион № 2
 4. Данни за кореспонденция: shop@print.bg, +359876 133 133.
 5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър към Агенцията по вписванията - ЕИК 207285689 
 6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG207285689 
 7. Надзорни органи:
 • Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София 1000, пл."Славейков" № 4А, ет. З, 4 и 6, тел.: 02/933 0565 гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg 

 • Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел: 02/91-53-518

Уебсайт: https://www.cpdp.bg/ 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg e платформа за електронна търговия, достъпна на следния адрес в Интернет www.print.bg, чрез която КЛИЕНТЪТ има възможност да сключва договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ТЪРГОВЕЦА в платформата стоки, а именно: печатни рекламни продукти и печатни материали, включително следното:

 1. Да извършва регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на ТЪРГОВЕЦА и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 3. Да сключва с ТЪРГОВЕЦА договори за покупко-продажба и доставка на стоките от разстояние, предлагани от в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg;
 4. Да извършва плащания във връзка със сключените договори чрез платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg съгласно поддържаните от ТЪРГОВЕЦА начини за разплащане;
 5. Да получава информация за нови стоки и предложения, предлагани от ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg;
 6. Да извършва електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg, чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg, достъпна в Интернет;
 7. Да бъде уведомяван за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg в Интернет;

Чл. 4. ТЪРГОВЕЦЪТ в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg организира доставянето на стоките и гарантира правата на КЛИЕНТА, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) КЛИЕНТЪТ сключва с ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg договор за покупко-продажба на стоките, на адрес София, гр. София 1138, р-н Младост, кв. Горубляне, ул. Стадион № 2. Договорът за продажба от разстояние между ТЪРГОВЕЦА и КЛИЕНТА се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на ТЪРГОВЕЦА, като за целта ТЪРГОВЕЦЪТ изпраща потвърдителен имейл. С приемането на настоящите Общи условия КЛИЕНТЪТ изрично и безусловно се съгласява, потвърждението на сключен с ТЪРГОВЕЦА договор от разстояние, да се извършва на предоставената от него електронна поща. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на ТЪРГОВЕЦА в платформата.

(2) По силата на сключения с КЛИЕНТА договор за покупко-продажба на стоки в платформатаЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на КЛИЕНТА на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. КЛИЕНТЪТ има право да поправя грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора до ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg.

(3) КЛИЕНТЪТ заплаща на ТЪРГОВЕЦА възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg. и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg.

(4) ТЪРГОВЕЦЪТ доставя заявените от КЛИЕНТА стоки в сроковете и при условията, определени от ТЪРГОВЕЦА на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg. и съгласно настоящите общи условия. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките, съгласно тарифите на използваните куриерски фирми. 

Чл. 6. (1) КЛИЕНТЪТ и ТЪРГОВЕЦЪТ в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg. се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от КЛИЕНТИТЕ на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп или е направил поръчка като “гост” в сайта.

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg. за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, КЛИЕНТЪТ следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите общи условия. КЛИЕНТЪТ има възможност да извършва поръчки от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg и като “гост”, без регистрация. В този случай се счита, че КЛИЕНТЪТ е приел настоящите общи условия със завършването на своята поръчка от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от КЛИЕНТА, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg.

(3) С попълване на данните си в потребителската кошница и отбелязване в полето „Запознат съм с общите условия”, преди натискане на бутона "Поръчай", КЛИЕНТЪТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. Това се отнася както за регистрирани КЛИЕНТИ в сайта на ТЪРГОВЕЦА, така и за КЛИЕНТИ на сайта, които правят поръчка без регистрация, а именно като “гост”.

(4) ТЪРГОВЕЦЪТ потвърждава извършената от КЛИЕНТА поръчка по електронна поща. От този момент между КЛИЕНТА и ТЪРГОВЕЦА възникват договорни отношения.

(5) Когато КЛИЕНТЪТ прави поръчка като гост, ТЪРГОВЕЦЪТ потвърждава извършената от КЛИЕНТА поръчка на посочената от последния електронна поща при създаването на конкретната поръчка и между него и ТЪРГОВЕЦА възникват договорни отношения.

(6) В случай че за регистрация на КЛИЕНТА се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. 

(7) Договорът между ТЪРГОВЕЦА и КЛИЕНТА представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес София, гр. София 1138, р-н Младост, кв. Горубляне, ул. Стадион № 2.

(8) ТЪРГОВЕЦЪТ доставя стоките на посочения от КЛИЕНТА адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от КЛИЕНТА данни са неверни или заблуждаващи.  

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА:

 1. КЛИЕНТЪТ има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки и услуги на сайта на ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg;
 2. КЛИЕНТЪТ има право да изисква информация за състоянието на своята поръчка;
 3. КЛИЕНТЪТ е длъжен да осигури възможност за получаване на стоката/услугата и да получи стоката/услугата, заявена в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg; 
 4. КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявените начини на сайта на ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg;
 5. При извършване на регистрацията и поръчката си КЛИЕНТЪТ се задължава да предостави верни и актуални данни. КЛИЕНТЪТ се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи каквато и да било отговорност при неспазване на тези задължения от страна на КЛИЕНТА.

Чл. 9. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА:

 1. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да прехвърли на КЛИЕНТА собствеността на заявената от него стока и да я достави в срока, упоменат в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg 
 2. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до КЛИЕНТА. Информацията служи на ТЪРГОВЕЦА за изпълнение на задължението му, произтичащо от чл. 5 на настоящите Общи условия.
 3. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – случайни събития, непреодолима сила, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола му. 

V. ПОРЪЧКА. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА

Чл. 10. КЛИЕНТЪТ използва интерфейса на страницата на ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg, за да сключва договори за покупко-продажба (да прави поръчка) на предлаганите от ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg стоки. 

Чл. 11. КЛИЕНТЪТ сключва договора за покупко-продажба на стоките в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg по следната процедура: 

 1. Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg;
 2. Избиране на една или повече от предлаганите от ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка;
 3. В ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg е внедрен инструмент/софтуер за изработване на дизайн, чрез който КЛИЕНТЪТ може да създаде дизайн на избраната/ните от него стока/и съобразно неговите индивидуални изисквания и предпочитания;
 4. Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на КЛИЕНТА като страна по договора;
 5. Предоставяне на данни за извършване на доставката;
 6. Избор на способ и момент за плащане на цената;
 7. Отбелязване в полето „Запознат съм с общите условия” и натискане на бутона "Поръчай";
 8. Потвърждение на поръчката от страна на ТЪРГОВЕЦА с изпращането на потвърдителен имейл до съответния имейл адрес, посочен от КЛИЕНТА.

Чл. 12. (1) Стандартна/и Поръчка/ки/ се обработват в рамките на 3 до 5 работни дни от понеделник до петък , между 9 и 18 часа. 

(2) Доставката на потвърдените поръчки се изпълнява с куриерска фирма Еконт.

(3) Доставката се извършва само на географската територия на Република България. Не се извършва доставка в обекти извън тази територия, които според нормите на международното право се считат територия на държавата – посолства, самолети и кораби под бълг. флаг и др.

(4) При доставката на стоката КЛИЕНТЪТ подписва приемо-предавателен протокол, разписка или друг документ, предоставен от куриера. Съответният документ може да бъде подписан за КЛИЕНТА от всяко физическо лице, което се намира на адреса и е съгласно да приеме от името на КЛИЕНТА доставената стока.

(5) ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение на доставката, породено от действията на куриер или куриерска фирма. 

(6) При невъзможност за доставка на поръчката по вина на КЛИЕНТА, той дължи на ТЪРГОВЕЦА сумата за всички направени транспортни разходи във връзка със съответната поръчка.

(7) КЛИЕНТЪТ трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно ТЪРГОВЕЦА. 

(8) Доставката е за сметка и на риск на КЛИЕНТА. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за нарушаване на целостта и загуби по време на транспорта. Също така ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължение да застрахова стоката. 

VI. ЦЕНА. ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА

Чл. 13. (1) Всички обявени цени от ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg, са в български лева, с включен ДДС. В специално поле е упомената и цената без ДДС.

(2) КЛИЕНТЪТ може да заплати цената по следните начини:

 1. В брой - с наложен платеж на куриера от куриерската фирма;
 2. По банков път - по сметка на ТЪРГОВЕЦА;
 3. С кредитна/дебитна карта - чрез виртуален терминал. Плащането може да се извърши с карти : VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro.

(3) Предвид на персонализираността, изключителността и оригиналността на предлаганите стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg, КУПУВАЧЪТ се задължава да заплати цената на поръчката си в пълен обем, авансово при самото й създаване, ако стойността на съответната поръчка е над 200,00 (ДВЕСТА) лева. 

VII. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 14. Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат спрямо потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние. 

Чл. 15 (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от ТЪРГОВЕЦА са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от ТЪРГОВЕЦА в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg. 

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от куриерската фирма и се предоставя като информация от ТЪРГОВЕЦА на КЛИЕНТА в един от следните моменти преди сключване на договора: в профила на всяка една от стоките в сайта на ТЪРГОВЕЦА или при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба. 

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на КЛИЕНТА в сайта на ТЪРГОВЕЦА. 

(5) ТЪРГОВЕЦЪТ посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки. 

Чл. 16. КЛИЕНТЪТ няма право на отказ от договора, след като финално е потвърдил всички детайли на избраните от негова страна стоки и е получил надлежно потвърждение на поръчката си, съгласно условията на чл. 5 от настоящите общи условия, тъй като всяка стоките, предлагани в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg, имат строго индивидуален характер, като конкретните стоки са изготвени съгласно характеристиките, спецификите и предпочитанията на КЛИЕНТА. 

IX КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 18. (1) ТЪРГОВЕЦЪТ в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg предприема всички необходими мерки за защита на личните данни на КЛИЕНТА съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни, както и останалото приложимо законодателство. 

(2) От съображения за сигурност на личните данни на клиентите, ТЪРГОВЕЦЪТ в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg ще изпрати данните само на имейл адрес, който е бил посочен от клиентите в момента на регистрацията или поръчката.

(3) ТЪРГОВЕЦЪТ в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg изисква от КЛИЕНТА въвеждане само и единствено на данни, които служат за изпълнението на договора и издаване на прилежащите платежни и информационни документи.

(4) ТЪРГОВЕЦЪТ заявява, че няма достъп до картовите и автентикационни данни на КЛИЕНТА. Такъв достъп има само обслужващата банка.

(5) КЛИЕНТЪТ се съгласява, че ТЪРГОВЕЦЪТ в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към клиента, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на клиента в електронния магазин на Доставчика в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg ТЪРГОВЕЦЪТ има право да изпраща въпросните електронни съобщения, бюлетин и/или предложения за покупка на стоки, само ако съответният КЛИЕНТ изрично е изразил съгласието си с получаването им и до момента на изрично изразения отказ от негова страна.

(6) КЛИЕНТЪТ се съгласява, че Доставчикът в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bgима право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на клиента при използването на електронния магазин на търговеца в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg.

Чл. 19. (1) КЛИЕНТЪТ е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не я прави достояние на трети лица. След като извърши съответната регистрация КЛИЕНТЪТ носи пълната отговорност за опазването на своята парола, както и за действията, които се извършват от него или от трето лице чрез използването на паролата му. С цел по-голяма защита ТЪРГОВЕЦЪТ препоръчва на всеки КЛИЕНТ да полага усилия съставената от него парола да бъде достатъчно уникална и/или сложна, за да се предотврати лесното й разпознаване от трети недобросъвестни лица.

(2) ТЪРГОВЕЦЪТ е наясно, че потребителското име и парола могат да доведат до пряката или непряката идентификация на съответния потребител, регистрирал се на платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg, затова в тази връзка тези данни ще бъдат третирани като „лични данни“ по реда, описан в настоящите Общи условия и в Политиката за поверителност на платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg.

Чл. 20. КЛИЕНТЪТ се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане се поема изцяло от КЛИЕНТА. 

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 21. (1) ТЪРГОВЕЦЪТ декларира и гарантира, че е единствен и изключителен правоносител на всички авторски и сродни на авторските права по отношение на, без изброяването да е изчерпателно, всички дизайни, лога, идейни проекти, теплейти и др., достъпни на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg.

(2) В случай че за съответна поръчка се използват дизайн, лого, идеен проект и/или друг обект на интелектуална собственост, предоставен от страна на КЛИЕНТА, то същият декларира и гарантира, че е единствен и изключителен правоносител на всички авторски и сродни на авторските права по отношение на съответния дизайн, лого, идеен проект и/или друг обект на интелектуална собственост и че има правото да го предоставя на ТЪРГОВЕЦА във връзка с изпълнението на конкретната поръчка от негова страна.

Чл. 22 (1) ТЪРГОВЕЦЪТ и КЛИЕНТЪТ в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия. 

(2) ТЪРГОВЕЦЪТ и КЛИЕНТЪТ се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др. 

Чл. 23. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg и КЛИЕНТА, с предимство се прилагат клаузите на съответния специален договор.

Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителността им в цялост.

Чл. 25. Договорът между ТЪРГОВЕЦА и КЛИЕНТА се прекратява в следните случаи:

 1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора; 
 2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 3. едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 4. автоматично, при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 5. в други случаи, предвидени в закон или в настоящите Общи условия. 

Чл. 26. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 27. Настоящите общи условия влизат в сила за всички КЛИЕНТИ на Print.bg.

Чл. 28. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като с публикуването им на платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Print.bg на следния адрес София, гр. София 1138, р-н Младост, кв. Горубляне, ул. Стадион № 2 всеки от КЛИЕНТИТЕ се счита за уведомен за съответното/ите изменение/я.